OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Pri prevádzkovaní e-shopu a súvisiacich činností je spoločnosť WE SELECT s.r.o., Ďurčanského 751/3, 949 01 Nitra, IČO: 51741521 , DIČ: 2120770454, zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, vložka číslo: 45799/N prevádzkovateľom osobných údajov svojich potenciálnych zákazníkov a zákazníkov, prípadne iných osôb, ktoré mu osobné údaje poskytnú na niektorý z nižšie uvedených účelov.

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“) tak, aby všetky osobné údaje boli v čo najväčšej miere chránené.

 

Pri poskytovaní osobných údajov prenajímateľovi ste povinní uvádzať správne, úplné a aktuálne osobné údaje. Ak sa poskytnuté osobné údaje zmenia počas doby ich spracúvania prenajímateľom, ste povinní takúto zmenu oznámiť prenajímateľovi.

 

Aké osobné údaje spracovávame

 

Povinné údaje pre vytvorenie objednávky:

 e-mailová adresa

 titul

 meno

 priezvisko

 úplná adresa

 telefonický kontakt

 bankový účet v prípade odstúpenia od objednávky

 

Nepovinné údaje:

 sociálny stav

 dátum narodenia

 

Osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky

Pre to, aby sme vám vedeli ponúknuť, to, čo vás zaujíma, využívame informácie o tovare, ktoré ste si zakúpili, alebo ktoré ste na našej stránke navštívili. Pri návšteve našej webovej stránky o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka.

Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získavame údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Tieto dáta spracúvame štatisticky prostredníctvom Google Analytics. Ďalšie informácie, o tom, aké dáta o vás spracúva Google, môžete získať na Google Privacy Policy.

Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, tj. konkrétnej osobe.

Viac o cookies tu: https://selectafashion.com/sk/content/8-cookies

 
 

Prečo zhromažďujeme a spracovávame vaše osobné údaje

Na účel uzavretia zmluvy o zapožičaní veci a jej plnenia je nevyhnutné spracúvanie osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a údaje o bankovom spojení. Tieto údaje sú nevyhnutné pre vyzdvihnutie objednávky a skontaktovanie sa s vami v prípade potreby.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade zapožičania veci prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nájomcovi článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Oprávnené záujmy:

Zákaznícke hodnotenia tovaru a služieb: potom, čo si u nás zapožičiate veci, môžete byť požiadaní o ich ohodnotenie. Hodnotenie je možné vložiť aj z vlastnej iniciatívy. Poskytnutie recenzie je dobrovoľné. Poskytnutím recenzie súhlasíte s takýmto zverejnením a spracúvaním týchto Vašich osobných údajov zo strany prenajímateľa na daný účel v zmysle vyššie uvedeného po dobu neurčitú.

 Zlepšovanie našich služieb: pomocou histórie vašich objednávok a správaniu na webe dokážeme ponúknuť relevantnejšie ponuky ďalšieho tovaru. K optimalizácii prvkov na webe môžeme využívať aj nástroje pre testovanie rôznych variantov (tzv. A / B testovanie), Google Analytics, Facebook Analytics a pod.

 Súťaže na Facebooku a Instagrame: na účely realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku a Instagrame spracúvame nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a fotografiu s výhrou. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou WE SELECT s.r.o. a spoločných prevádzkovateľov je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.

 Newsletter: Na stránke nášho e-shopu máte možnosť si zaregistrovaním Vašej e-mailovej adresy objednať pravidelné zasielanie newsletter-a s ponukou našich vecí. Ak si nebudete želať zasielanie newsletter-a na Vašu e-mailovú adresu, alebo budete chcieť zmeniť e-mailovú adresu, na ktorú Vám newsletter posielame, informujte nás e-mailom na info@poziciamekostymy.sk, resp. písomne na adrese prenajímateľa. Z odberu sa môžete odhlásiť aj po zakliknutí požiadavky v tele newslettera.

 Fotografie nájomcov: Nájomca má možnosť zaslať prenajímateľovi svoju fotografiu v oblečení resp. s doplnkami zapožičanými od prenajímateľa na účel jej zverejnenia na webovej stránke e-shopu (poziciamekostymy.sk), facebook.com, twitter.com a pinterest.com. Zaslaním fotografie vyjadruje nájomca svoj súhlas s jej zverejnením.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru zákazníkovi článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

 

Komu poskytujeme osobné dáta

WE SELECT s.r.o. ďalej poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľov. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje na účely a spôsobom, ktoré WE SELECT s.r.o. stanovuje. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný váš súhlas, odovzdávame údaje spracovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie svojich služieb.

Zoznam spracovateľov:

 Slovenská pošta, a.s., IČO: 36 631 124, Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 975 99, (zaistenie distribúcie tovarov)

 GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., IČO: 36 624 942, Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, (zaistenie distribúcie tovarov)

 DHL Expres (Slovakia), spol. s r.o., IČO: 31 342 876, Letisko M.R. Štefánika, 820 01 Bratislava

 Zásielkovňa: Zásilkovna s.r.o., organizačná zložka, IČO: 45 976 350, Ovsištské námestie 1, Bratislava 851 04, (zaistenie distribúcie tovarov)

 BestUniverse s.r.o., IČO 46964452, Škultétyho 536/44 949 12 Nitra (sprostredkovateľ dodávajúci IT systém a hosting)

 superfaktura.sk, s.r.o., IČO 46655034, Pri Suchom mlyne 6, 811 04 Bratislava

 orgány finančnej správy, daňoví a právni poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti

 Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ osobných údajov v rozsahu fotografie a prípadne aj označenia menom a priezviskom, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

 he Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 512 Means St., Suite 404, Atlanta, Georgia, USA („Mailchimp“) (zasielanie obchodných oznámení)

 Yotpo Ltd., 39 West 14th Street, 2nd Floor Rooms 205, New York, NY 10011., USA („YOTPO“). YOTPO (získavanie a zverejňovanie recenzií zabezpečuje predávajúci prostredníctvom portálu)

 

Prenos do tretích krajín

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame. Niektorí partneri, s ktorými pri spracúvaní osobných údajov spolupracujeme, však takéto prenosy realizujú, a to konkrétne do USA. Osoby, ktorým v USA tieto údaje sprístupňujú, dodržiavajú podmienky US-EU Privacy Shield a tým poskytujú primeranú úroveň ochrany pre vaše osobné údaje.

 

Ako dlho spracúvame vaše osobné dáta

V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné všeobecne spracovávané po dobu 10 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu.

 

Zabezpečenie osobných údajov

Všetka komunikácia medzi vaším zariadením a našimi webovými servermi je šifrovaná. Prihlasovacie údaje sú zahashované a všetky vaše dáta sú uložené len na serveroch v zabezpečených dátových centrách s obmedzeným, starostlivo kontrolovaným a auditovaným prístupom. Dáta v papierovej podobe uchovávame v uzavretej kancelárii zabezpečenej alarmom s heslom.

 

Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov

Náš internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia ako 16-rokov môže náš internetový obchod používať iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník).

 

Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Máte právo na základe písomnej žiadosti od prenajímateľa vyžadovať najmä:

 vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov

 potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané,

 zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

 opravu, doplnenie alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

 likvidáciu Vašich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môžete požiadať o ich vrátenie,

 likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

 blokovanie Vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby

 prenosnosť osobných údajov

 namietať proti spracúvaniu osobných údajov

 

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti:

1. písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti. Adresa na zaslanie žiadosti: WE SELECT s.r.o., Rázusova 7, Nitra

2. elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu

3. telefonicky

4. prostredníctvom kontaktného formuláru: https://poziciamekostymy.sk/sk/kontaktujte-nas

 

Ako dotknutá osoba máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, predtým však neváhajte skontaktovať nás. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z uvedených práv, budeme vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom vás budeme informovať.

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

 Znenie si môžete prevziať TU.