VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY ZAPOŽIČANIA VECI

 

čl. I. Úvodné ustanovenia.

Tieto všeobecné obchodné podmienky zapožičania veci upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo Zmluvy o zapožičaní veci medzi prenajímateľom: WE SELECT s.r.o., IČO: 51741521 , DIČ: 2120770454, zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, vložka číslo: 45799/N (ďalej len Prenajímateľ) a nájomcom, ktorej predmetom zapožičania sú veci z ponuky prenajímateľa na internetovej stránke elektronickej požičovne vecí: www.pozicamekostymy.sk .

 

Korešpondečná adresa : WE SELECT s.r.o., Ďurčanského 751/3, 949 01 Nitra.

Adresa výdajného miesta: WE SELECT s.r.o. Rázusova 7, 949 01 Nitra

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: SK53 8330 0000 0023 0145 0530

Telefón: 0915 372 162

E-mail:info@poziciamekostymy.sk

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1

Odbor výkonu dozoru

 

 

Pre telefonické uzavretie objednávky, informácie o prebiehajúcich objednávkach alebo akúkoľvek inú korešpondenciu s predávajúcim - nás kontaktujte prosím na nasledovných kontaktoch:

Zodpovedná osoba: Ing. Róbert Guman

Adresa: Rázusova 7, 94901 Nitra

e-mail: info@selectafashion.com

Tel.: +421 915 372 162

Prevádzková doba telefonického kontaktu: po.-pi. 10.00-16.00 hod

 

Nájomca prijíma platnosť týchto podmienok uskutočnením objednávky prostredníctvom eshopu: info@poziciamekostymy.sk .

Na práva a povinnosti (prenajímateľa a nájomcu) neupravené týmito všeobecnými podmienkami

Zapožičania veci, sa vzťahujú ustanovenia všeobecne záväzných predpisov, najmä paragrafu 663 až 684 a paragrafu 721 až 723 zákona č. 40/1964 b. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Prenajímateľ uzatvára s nájomcom zmluvu o zapožičaní veci, ktorej predmetom je záväzok

prenajímateľa poskytnúť nájomcovi dočasné odplatné užívanie zapožičanej veci a záväzok nájomcu

užívať zapožičanú vec na dojednanú dobu a za užívanie zaplatiť prenajímateľovi dohodnuté

požičovné vytvorením objednávky prostredníctvom eshopu: www.pozicamekostymy.sk .

Zmluva o zapožičaní veci sa uzatvára medzi zmluvnými stranami: Prenajímateľ a Nájomca momentom vytvorenia a potvrdenia objednávky prostredníctvom eshopu www.poziciamekostymy.sk .

 

Objednávka môže byť doručená prenajímateľovi prostredníctvom objednávkového formulára na web stránke e-shopu: www.pozicamekostymy.sk alebo e-mailom: info@poziciamekostymy.sk. Prenajímateľ potvrdí doručenie objednávky e-mailom na adresu uvedenú nájomcom bezodkladne po jej vytvorení. Ak sa v tomto potvrdení neuvádza inak, takéto potvrdenie nie je prijatím objednávky a teda v jeho dôsledku nedochádza k uzavretiu Zmluvy.

 

Nájomca je v objednávkovom formulári na web stránke e-shopu alebo e-mailovej objednávke povinný uviesť nasledovné údaje: meno, priezvisko, úplnú adresu, telefonický a mailový kontakt, presný termín zapožičania veci (prevzatie a vrátenie) . Nájomca je povinný uvádzať úplné, aktuálne, presné a pravdivé údaje. Ak prenajímateľ zistí alebo má podozrenie, že nejde o takéto údaje, má právo od Zmluvy odstúpiť. Prosíme nájomcov, aby si obsah objednávky pred jej odoslaním riadne prekontrolovali a odstránili prípadne chyby ešte pred jej odoslaním.

 

Záväznosť objednávky: Objednávka nájomcu je pre prenajímateľa záväzná a okrem prípadov upravených ďalej v týchto podmienkach zapožičania (Odstúpenie od zmluvy nájomcom) ju nemôže zrušiť.

 

Nájomca je povinný zapožičanú vec prísť prevziať podľa ustanovení dohodnutých pri vytvorení objednávky.

Ak ste nájomcom a zapožičanie veci ste si rozmysleli, oznámte prosím odstúpenie od Zmluvy (viď možnosť spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy nižšie) ešte pred začatím doby zapožičania veci.

 

Ak nájomca zapožičanú vec odmietne prísť vyzdvihnúť v dohodnutej lehote, resp. sa inak vyhýba prevzatiu zapožičanej veci, je prenajímateľ oprávnený požadovať celú zaplatenú sumu výpožičného alebo odstúpiť od Zmluvy.

Nájomca je povinný uhradiť prenajímateľovi vyššie uvedené náklady a poplatok za uskladnenie do 5 pracovných dní od výzvy prenajímateľa (poštou alebo e-mailom).

 

Nájomca je povinný uhradiť zálohu 20€/1ks zapožičanej veci v hotovosti k rukám prenajímateľa pri prevzatí zapožičanej veci. Prenajímateľ vráti zálohu 20€/1ks zapožičanej veci nájomcovi pri skončení doby zapožičania a vrátení zapožičanej veci k rukám nájomcu. Záloha môže byť tiež započítaná/zúčtovaná s nákladmi vynaloženými na opravu zapožičanej veci, prípadne iné náklady na uvedenie zapožičanej veci do pôvodného stavu (pred požičaním).

 

Prenajímateľ

má právo od nájomcu požadovať zálohu 20€/1ks zapožičanej veci, ktorá bude zložená v hotovosti k rukám prenajímateľa v čase fyzického prevzatia zapožičanej veci a vrátená nájomcovi po skončení doby zapožičania veci a vrátení zapožičanej veci späť prenajímateľovi v nepoškodenom stave.

 

Prenajímateľ je oprávnený uviesť zapožičanú vec do pôvodného stavu (pred požičaním), ktorá mu bola vrátená poškodená, na náklady nájomcu.

 

čl. II. Odstúpenie od zmluvy nájomcom

 

Spôsob odstúpenia od Zmluvy: Nájomca má právo odstúpiť od Zmluvy pred dohodnutým termínom prevzatia zapožičanej veci oznámením, ktoré bude jasne obsahovať vyhlásenie nájomcu vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od Zmluvy. Oznámenie musí byť prenajímateľovi preukázateľne odoslané najneskôr 3 dni pred dohodnutým termínom prevzatia požičanej veci. Oznámenie o odstúpení môže nájomca doručiť prenajímateľovi na kontakty prenajímateľa uvedené vyššie jedným z nasledovných spôsobov:

 1. v listinnej podobe poštovou zásielkou na adresu;
 2. e-mailom;
 3. on-line na stránke e-shopu – len registrovaní nájomcovia.

 

Vrátenie platby za zaplatenú objednávku, od ktorej sa nájomca rozhodol odstúpiť podľa čl.:II zrealizuje prenajímateľ spôsobom, akým platbu prijal. Odstúpenie si môžete prevziať TU.

 

čl. III. Odstúpenie od zmluvy prenajímateľom

 

Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípadoch uvedených v týchto VOP alebo právnych predpisoch. Oznámenie o odstúpení od Zmluvy môže prenajímateľ zaslať nájomcovi v písomnej forme poštou alebo e-mailom.

Prenajímateľ je okrem iného oprávnený od Zmluvy odstúpiť, ak

 1. sú mu známe skutočnosti, na základe ktorých očakáva, že nájomca by si zapožičanú vec neprevzal;
 2. údaje uvedené v objednávke sú chybné, neúplné či fiktívne;
 3. došlo k vyčerpaniu zásob objednaného tovaru;

 

z dôvodov tzv. vyššej moci, t.j. prekážky, ktorá nastala nezávisle od vôle prenajímateľa a bráni mu v splnení jeho povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by prenajímateľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal.

 

čl. IV. Užívanie zapožičaných vecí počas doby zapožičania

Nájomca zodpovedá, že zapožičanú vec bude užívať primerane povahe a jej určeniu. Nájomca je povinný starať sa o zapožičané veci tak, aby na nich nevznikla škoda. Ak dôjde k
poškodeniu, strate alebo zničeniu zapožičaných vecí, nájomca je povinný to prenajímateľovi
oznámiť bez zbytočného odkladu. Zodpovednosť nájomcu za škodu je založená §420 OZ.
Náhrada škody sa rieši v zmysle § 442 OZ a §443 OZ. Ak sa zapožičané veci stratili alebo
zničili, je nájomca povinný zaplatiť 100% obstarávacej ceny novej zapožičanej veci.

čl. V. Zodpovednosť prenajímateľa

Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi zapožičanú vec na dočasné užívanie v 100% stave, ktoré potvrdí nájomca svojim podpisom pri prevzatí. Prenajímateľ nie je zodpovedný za následky, alebo nepriame straty a škody, ktoré vznikli následkom, alebo v súvislosti, s používaním zapožičanej veci nájomcom. Prenajímateľ nie je povinný poskytnúť náhradu nájomcovi za obdobie v ktorom nemôže nájomca zapožičanú vec používať, napr: pre technickú závadu/poruchu, poškodenie zo strany nájomcu. Prenajímateľ nezodpovedá za vady, mechanické poškodenie, o ktorých nebol urobený záznam do Preberacieho protokolu pri preberaní zapožičanej veci, a ktoré reklamuje nájomca neskôr.

 

čl. VI. Zodpovednosť nájomcu

Nájomca sa zaväzuje, že priebehu nájmu, neodovzdá zapožičanú vec do prenájmu tretej osobe, nezaťaží zapožičanú vec zmluvným záložným právom, ani iným obmedzením.

Nájomca je povinný ohlásiť prenajímateľovi bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín od zistenia škody, každú udalosť, prípadne inú škodu na zapožičanej veci spôsobenú jeho prevádzkou. Nájomca je povinný vrátiť zapožičanú vec na prevádzku prenajímateľa v deň uplynutia doby prenájmu, ktorá je dohodnutá pri vytvorení objednávky prostredníctvom eshopu www.poziciamekostymy.sk .

Pokiaľ nájomca nevráti všetky zapožičané veci (vrátane príslušenstva a doplnkov, uvedených

v odovzdávacom-preberacom protokole) je povinný zaplatiť prenajímateľovi 100 % obstarávacej

ceny nových vecí, ktoré neboli vrátené. Preberací protokol si môžete prevziať TU.

 

čl. VII. Prevzatie zapožičanej veci

Čas vyzdvihnutia zapožičanej veci je povinný si nájomca dohodnúť s prenajímateľom vopred (telefonicky, emailom). Totožnosť nájomcu sa overuje potvrdením objednávky (občianskym preukazom alebo iným dokladom totožnosti).

 

čl. VIII. Doba zapožičania veci

Doba zapožičania veci sú 3 kalendárne dni s možnosťou predĺženia 3€/deň po predchádzajúcej dohode. Deň začiatku zapožičania veci aj deň ukončenia zapožičania veci uvedie nájomca pri vytvorení objednávky vo formulári prostredníctvom eshopu: www.poziciamekostymy.sk .

 

Prenajímateľ je povinný odovzdať zapožičanú vec v dohodnutý deň začiatku zapožičania veci. Nájomca je povinný vrátiť zapožičanú vec prenajímateľovi v deň dohodnutého ukončenia zapožičania veci, uvedeného v článku V. Doba zapožičania veci v Zmluve o zapožičaní veci.

 

Nevrátenie zapožičanej veci v deň dohodnutého ukončenia zapožičania veci, ktorý je dohodnutý v Zmluve o zapožičaní veci v čl. V. je považované za neoprávnené užívanie zapožičanej veci a zakladá skutkovú podstatu trestného činu. Prenajímateľ za čas neoprávneného používania zapožičanej veci má voči nájomcovi právo vyúčtovať nájomné o 20 % vyššie ako je uvedené v Zmluve o zapožičanej veci. Nájomca sa môže s prenajímateľom dohodnúť, na predĺžení dohodnutej doby zapožičanej veci.

Dohoda o predlžení doby zapožičania veci je platná po odsúhlasení prenajímateľom podľa čl. V. Doba zapožičania veci

 

 

čl. IX. Vrátenie zapožičanej veci

Pri vrátení zapožičanej veci späť zhodnotí prenajímateľ fyzický stav zapožičaných vecí. Nájomca vráti zapožičané veci v stave spôsobilom na ďalšie zapožičanie, t.j. kompletné a v dobrom stave. Nájomca neperie zapožičané veci ani ich nečistí žiadnym spôsobom.

V prípade poškodenia zapožičaných vecí je nájomca povinný zaplatiť vzniknutú škodu. V prípade poškodenia, ktoré je neopraviteľné, je nájomca povinný zaplatiť 100% obstarávacej ceny zapožičanej veci.

 

čl. X. Cena zapožičania veci

Cena zapožičania veci je stanovená pri každej veci. Nájomca je povinný zaplatiť za zapožičanie veci dohodnuté požičovné pri vytvorení objednávky prostredníctvom eshopu: www.poziciamekostymy.sk :

 1. Platba pri vytvorení objednávky (platba prostredníctvom platobnej karty, platobnej brány).
 2. Po vytvorení objednávky s platbou prevodom na účet prenajímateľa, nájomca obdrží výzvu emailom. V prípade ak objednávka nebude uhradená do 3 dní od obdržania tejto výzvy, bude automaticky stornovaná. 

 

 

čl. XI. Reklamačné podmienky

 

1. Reklamačný poriadok upravuje miesto a postupy pri prijímaní a riešení reklamácií a sťažností

užívateľom, týkajúcich sa kvality služieb vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

 

 1. Zodpovednosť prenajímateľa: Prenajímateľ zodpovedá za to, že zapožičaná vec má požadovanú akosť a veľkosť. Prenajímateľ zodpovedá za vady, ktoré má zapožičaná vec pri prevzatí .

 

Výluky:

Prenajímateľ nezodpovedá za zmenu vlastností zapožičanej veci, ktorá nevznikla pri bežnom používaní zapožičanej veci, najmä prenajímateľ nezodpovedá za zmenu vlastnosti zapožičanej veci, ktorá vznikla v dôsledku opotrebenia, ktoré nebráni užívaniu zapožičanej veci, na ktorú je určená, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, prirodzených zmien materiálov z ktorých je zapožičaná vec vyrobená, mechanického poškodenia, poškodenia prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

 

Uplatnenie reklamácie:

Reklamáciu môže nájomca uplatniť v písomnej forme poštou, alebo e-mailovým oznámením zaslaným na kontaktné údaje prenajímateľa uvedené vyššie, spolu so zaslaním reklamovanej zapožičanej veci na poštovú adresu predávajúceho, aby mohol prenajímateľ preskúmať reklamovanú vadu.

Takéto oznámenie („reklamácia“) musí obsahovať minimálne nasledujúce údaje: údaje nájomcu, dátum a č. objednávky, dátum prevzatia zapožičanej veci, popis zapožičanej veci a reklamovanej vady, požadovaný spôsob vybavenia reklamácie – viď nižšie „Vybavenie reklamácie“). Na reklamáciu Vám odporúčame použiť reklamačný protokol, ktorý si môžete stiahnuť TU alebo Vám ho zašleme e-mailom za vyžiadanie. K reklamácii je potrebné priložiť kópiu dokladu o zaplatení zapožičanej veci, a ak ide o opätovnú reklamáciu tej istej vady, aj kópiu dokladu o vybavení pôvodnej reklamácie (v prípade nájomcu, ak zapožičanie veci a okolnosti predchádzajúcej reklamácie nepreukáže inak).

Reklamovaná zapožičaná vec musí byť doručená prenajímateľovi kompletná a čistá. V opačnom prípade, najmä ak reklamačnému konaniu budú brániť obecné zásady hygieny, prenajímateľ bude považovať túto reklamáciu za neuplatnenú. Reklamácia, ktorá neobsahuje všetky požadované údaje, doklady a kompletný reklamovanú zapožičanú vec podľa podmienok stanovených vyššie sa považuje za neuplatnenú.

Prenajímateľ je povinný vydať nájomcovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Reklamačný formulár si môžete prevziať TU.

 

Vybavenie reklamácie:

Ak je nájomcom spotrebiteľ, reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním zapožičanej veci, výmenou zapožičanej veci, vrátením čiastky zaplatenej za zapožičanú vec, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Nájomcovi, ktorý je spotrebiteľ, zašle predávajúci písomný doklad o vybavení reklamácie do 30 dní od jej uplatnenia.

Nájomca môže reklamáciu uplatniť znova, len ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť prenajímateľa za vadu.

Prenajímateľ môže zapožičanú vec reklamovanú nájomcom, ktorý je podnikateľom, odovzdať na odborné posúdenie definované v zákone č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. Nájomca sa zaväzuje výsledok odborného posúdenia akceptovať. Ak odborné posúdenie ukáže, že za reklamovanú vadu nezodpovedá prenajímateľ, nájomca je povinný nahradiť prenajímateľovi náklady na takéto odborné posúdenie.

 

 1. Prípadné spory medzi prenajímateľom a nájomcom je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou

prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom

riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

právnych predpisov.

 

 1. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je

dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t. j. medzi prenajímateľom

a nájomcom.

 

 1. Orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych

predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže spotrebiteľ obrátiť. Nájomca sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na:

www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

 

 1. Nájomca môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom platformy

alternatívneho riešenia sporov podľa čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013) Odkaz: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

 

Uplatňovanie sťažností a podnetov:

Váš názor je pre nás dôležitý a posúva nás ďalej. S Vašimi návrhmi, podnetmi prípadne sťažnosťami sa môžete obrátiť na predávajúceho na vyššie uvedených kontaktoch. Na Vaše dotazy Vám odpovieme v čo najskoršom čase.

 

 

 

čl. XII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Pri prevádzkovaní e-shopu a súvisiacich činností je spoločnosť WE SELECT s.r.o., Ďurčanského 751/3, 949 01 Nitra, IČO: 51741521 , DIČ: 2120770454, zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, vložka číslo: 45799/N prevádzkovateľom osobných údajov svojich potenciálnych zákazníkov a zákazníkov, prípadne iných osôb, ktoré mu osobné údaje poskytnú na niektorý z nižšie uvedených účelov.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“) tak, aby všetky osobné údaje boli v čo najväčšej miere chránené.

Pri poskytovaní osobných údajov prenajímateľovi ste povinní uvádzať správne, úplné a aktuálne osobné údaje. Ak sa poskytnuté osobné údaje zmenia počas doby ich spracúvania prenajímateľom, ste povinní takúto zmenu oznámiť prenajímateľovi.

 

Aké osobné údaje spracovávame

 

Povinné údaje pre vytvorenie objednávky:

 e-mailová adresa

 titul

 meno

 priezvisko

 úplná adresa

 telefonický kontakt

 bankový účet v prípade odstúpenia od objednávky

 

Nepovinné údaje:

 sociálny stav

 dátum narodenia

 

Osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky

Pre to, aby sme vám vedeli ponúknuť, to, čo vás zaujíma, využívame informácie o tovare, ktoré ste si zakúpili, alebo ktoré ste na našej stránke navštívili. Pri návšteve našej webovej stránky o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka.

Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získavame údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Tieto dáta spracúvame štatisticky prostredníctvom Google Analytics. Ďalšie informácie, o tom, aké dáta o vás spracúva Google, môžete získať na Google Privacy Policy.

Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, tj. konkrétnej osobe.

Viac o cookies tu: https://selectafashion.com/sk/content/8-cookies

 

Prečo zhromažďujeme a spracovávame vaše osobné údaje

Na účel uzavretia zmluvy o zapožičaní veci a jej plnenia je nevyhnutné spracúvanie osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a údaje o bankovom spojení. Tieto údaje sú nevyhnutné pre vyzdvihnutie objednávky a skontaktovanie sa s vami v prípade potreby.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade zapožičania veci prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nájomcovi článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Oprávnené záujmy:

Zákaznícke hodnotenia tovaru a služieb: potom, čo si u nás zapožičiate veci, môžete byť požiadaní o ich ohodnotenie. Hodnotenie je možné vložiť aj z vlastnej iniciatívy. Poskytnutie recenzie je dobrovoľné. Poskytnutím recenzie súhlasíte s takýmto zverejnením a spracúvaním týchto Vašich osobných údajov zo strany prenajímateľa na daný účel v zmysle vyššie uvedeného po dobu neurčitú.

 Zlepšovanie našich služieb: pomocou histórie vašich objednávok a správaniu na webe dokážeme ponúknuť relevantnejšie ponuky ďalšieho tovaru. K optimalizácii prvkov na webe môžeme využívať aj nástroje pre testovanie rôznych variantov (tzv. A / B testovanie), Google Analytics, Facebook Analytics a pod.

 Súťaže na Facebooku a Instagrame: na účely realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku a Instagrame spracúvame nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a fotografiu s výhrou. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou WE SELECT s.r.o. a spoločných prevádzkovateľov je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.

 Newsletter: Na stránke nášho e-shopu máte možnosť si zaregistrovaním Vašej e-mailovej adresy objednať pravidelné zasielanie newsletter-a s ponukou našich vecí. Ak si nebudete želať zasielanie newsletter-a na Vašu e-mailovú adresu, alebo budete chcieť zmeniť e-mailovú adresu, na ktorú Vám newsletter posielame, informujte nás e-mailom na info@poziciamekostymy.sk, resp. písomne na adrese prenajímateľa. Z odberu sa môžete odhlásiť aj po zakliknutí požiadavky v tele newslettera.

 Fotografie nájomcov: Nájomca má možnosť zaslať prenajímateľovi svoju fotografiu v oblečení resp. s doplnkami zapožičanými od prenajímateľa na účel jej zverejnenia na webovej stránke e-shopu (poziciamekostymy.sk), facebook.com, twitter.com a pinterest.com. Zaslaním fotografie vyjadruje nájomca svoj súhlas s jej zverejnením.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru zákazníkovi článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

 

Komu poskytujeme osobné dáta

WE SELECT s.r.o. ďalej poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľov. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje na účely a spôsobom, ktoré WE SELECT s.r.o. stanovuje. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný váš súhlas, odovzdávame údaje spracovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie svojich služieb.

Zoznam spracovateľov:

 Slovenská pošta, a.s., IČO: 36 631 124, Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 975 99, (zaistenie distribúcie tovarov)

 GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., IČO: 36 624 942, Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, (zaistenie distribúcie tovarov)

 DHL Expres (Slovakia), spol. s r.o., IČO: 31 342 876, Letisko M.R. Štefánika, 820 01 Bratislava

 Zásielkovňa: Zásilkovna s.r.o., organizačná zložka, IČO: 45 976 350, Ovsištské námestie 1, Bratislava 851 04, (zaistenie distribúcie tovarov)

 BestUniverse s.r.o., IČO 46964452, Škultétyho 536/44 949 12 Nitra (sprostredkovateľ dodávajúci IT systém a hosting)

 superfaktura.sk, s.r.o., IČO 46655034, Pri Suchom mlyne 6, 811 04 Bratislava

 orgány finančnej správy, daňoví a právni poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti

 Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ osobných údajov v rozsahu fotografie a prípadne aj označenia menom a priezviskom, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

 he Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 512 Means St., Suite 404, Atlanta, Georgia, USA („Mailchimp“) (zasielanie obchodných oznámení)

 Yotpo Ltd., 39 West 14th Street, 2nd Floor Rooms 205, New York, NY 10011., USA („YOTPO“). YOTPO (získavanie a zverejňovanie recenzií zabezpečuje predávajúci prostredníctvom portálu)

 

Prenos do tretích krajín

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame. Niektorí partneri, s ktorými pri spracúvaní osobných údajov spolupracujeme, však takéto prenosy realizujú, a to konkrétne do USA. Osoby, ktorým v USA tieto údaje sprístupňujú, dodržiavajú podmienky US-EU Privacy Shield a tým poskytujú primeranú úroveň ochrany pre vaše osobné údaje.

 

Ako dlho spracúvame vaše osobné dáta

V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné všeobecne spracovávané po dobu 10 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu.

 

Zabezpečenie osobných údajov

Všetka komunikácia medzi vaším zariadením a našimi webovými servermi je šifrovaná. Prihlasovacie údaje sú zahashované a všetky vaše dáta sú uložené len na serveroch v zabezpečených dátových centrách s obmedzeným, starostlivo kontrolovaným a auditovaným prístupom. Dáta v papierovej podobe uchovávame v uzavretej kancelárii zabezpečenej alarmom s heslom.

 

Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov

Náš internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia ako 16-rokov môže náš internetový obchod používať iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník).

 

Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Máte právo na základe písomnej žiadosti od prenajímateľa vyžadovať najmä:

 vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov

 potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané,

 zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

 opravu, doplnenie alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

 likvidáciu Vašich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môžete požiadať o ich vrátenie,

 likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

 blokovanie Vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby

 prenosnosť osobných údajov

 namietať proti spracúvaniu osobných údajov

 

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti:

1. písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti. Adresa na zaslanie žiadosti: WE SELECT s.r.o., Rázusova 7, Nitra

2. elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu

3. telefonicky

4. prostredníctvom kontaktného formuláru: https://poziciamekostymy.sk/sk/kontaktujte-nas

 

Ako dotknutá osoba máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, predtým však neváhajte skontaktovať nás. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z uvedených práv, budeme vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom vás budeme informovať.

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

 

čl. XIII. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné podmienky zapožičania veci sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o zapožičaní veci, ako aj Protokol o odovzdaní a prevzatí zapožičanej veci.

 

Tieto podmienky si môžete prevziať TU.